Psychoprofilaktyka w służbach mundurowych jako element poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa

29 października 2019 r. w auli  Szkoły Policji w Katowicach odbyło się sympozjum szkoleniowe pt.: “Psychoprofilaktyka w służbach mundurowych jako element poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa” organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi oraz  Szkołę Policji w Katowicach, Sympozjum finansowane zostało ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez Departament Zdrowia MSWiA i było dedykowane dla  szeroko rozumianych służb mundurowych.

Uczestników sympozjum przywitał  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi – dr n. med. Piotr Grazda oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. dr Rafał Kochańczyk

Sympozjum miało charakter merytorycznej debaty nad poprawą profilaktyki problemów zdrowia psychicznego funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, którzy na co dzień realizują zadania związane z zagrożeniami powodującymi sytuacje stresogenne, wymagające ponad przeciętnej koncentracji i uwagi czy tez sytuacje działające na psychikę funkcjonariusza. Tematyka debaty dotyczyła także poprawy organizacji przedsięwzięć mających na celu zapobieganie depresji i samobójstwom oraz wypaleniu zawodowemu w populacji pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych. Przedstawiona została również dotychczas realizowana terapia wspierająca indywidualna w ramach procedury współpracy psychologów Policji, PSP, SG, SOP z PPP MSWiA w zakresie sposobu organizowania i realizowania pomocy dla osób w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu. Nie zabrakło również ciekawych tematów z zakresu interwencji policyjnych wobec osób, których zachowanie wydaje się być poza autokontrolą i należą do jednych z najbardziej złożonych i trudnych w realizacji. Jak wynika z analizy, najczęstszymi przyczynami zachowań osób, wobec których podejmowano interwencje, były choroby psychiczne.

W sympozjum uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczestnicy Sympozjum otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Efektem sympozjum będzie publikacja z wystąpieniami prelegentów i zaproszonych gości.

Prelegenci zaprezentowali następujące wystąpienia:

  • „Komunikacja w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Implikacje dla służb mundurowych” oraz „Czy twój język cię zdradza? – Językowy odcisk palca” – prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
  • „Policjant a osoba z zaburzeniami samokontroli” – mł.insp. Ryszard Jakubowski – Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły Policji w Słupsku,
  • „Sprawdzenie stanu psychofizycznego policjanta jako element odprawy do służby” – insp. Dr Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach,
  • „Komunikacja – predyktorem dobrostanu służbowego i społecznego czy czynnikiem zakłócającym relacje. Refleksje na przykładzie badań własnych”– insp. dr hab. Iwona Klonowska – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji,
  • „Synergia w relacjach interpersonalnych i społecznych. Wypalenie zawodowe” – ks. prof. Zenon Uchnast – Dyrektor Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
  • „Działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej” – mgr Ewa Ryś – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,
  • „Przedstawienie procedury współpracy psychologów służb mundurowych na przykładzie współpracy SP ZOZ MSWiA w Katowicach” – dr n. hum. Ewa Bujoczek – SP OZ MSWiA w Katowicach.
Drukuj